Европейско финансиранеХай Тек Сервиз ЕООД е бенефициент по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, обявена от управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Хай Тек Сервиз ЕООД е бенефициент с договор №,BG16RFOP002-2.073-4495-C01 сключен на 17.07.2020 г. и със срок на валидност 3 месеца и обща стойност на БФП от 10 000 лв. (8 500лв. от ЕС и 1 500лв. от НФ)

Договор БФП/Споразумение